Community united Methodist church, Shelby, montana